Dotační program

Naše firma je úspěšným žadatelem Evropských dotací určených pro malé a střední firmy ve zpracovatelském průmyslu.
V současné době čerpáme z těchto programů:

Podnikové vzdělávání VÝPRACHTICKÝ

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004231

V naší společnosti se úspěšně realizuje projekt „PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝPRACHTICKÝ“ a je spolufinancován Evropskou unií.
Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem projektu je vyškolení zaměstnanců, aby byli schopni vytvořit systém výrobního controllingu.

Termín realizace projektu: leden 2017 – prosinec 2018

www.esfcr.cz

Dotační program

Stáže

V roce 2014 jsme se zapojili do projektu „STÁŽE VE FIRMÁCH – VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ“. Jednou z překážek, s níž se absolventi po odchodu ze školy musí potýkat, je jejich nedostatečná praxe. Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí napomáhá tento problém efektivně řešit – absolventi mohou po ukončení studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru, mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce.

Ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání bylo umožněno třem uchazečům vykonat odbornou stáž v těchto oborech: Montér ocelových konstrukcí, Ostřič nástrojů a Samostatný strojírenský technik řízení jakosti.

Dotační program

Vzdělávejte se pro růst

Projekt „Vzdělávejte se pro růst II v kraji Královéhradeckém!“ reg. číslo CZ.1.04/1.1.00/B1.00008 byl realizován v roce 2013. Cílem vzdělávací aktivity bylo zdokonalit znalosti vybraných zaměstnanců  v oblasti technologické přípravy výroby, kalkulací výrobních nákladů na jednotlivé výrobní operace, na celý výrobek a plánování výroby.

Dotační program

OP LZZ

V říjnu 2011 došlo k zahájení realizace projektu financovaného z programu OP LZZ s názvem Profesionalizace zaměstnanců Kovárny Výprachtický, reg. č.: CZ.1.04/1.1.02/35.01242. Doba realizace projektu je 24 měsíců do konce září 2012. Celkový objem peněz určených na tento projekt je 2 689 050,08,- Kč. Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firmy. Zaměstnanci budou proškoleni převážně v oblasti odborných znalostí a dovedností. Součástí jsou i kurzy zaměřené na manažerské a osobní vzdělávání.

Dotační program

OPPI Nemovitosti

Projekt s názvem Rekonstrukce výrobního areálu – Milan Výprachtický – KOVÁRNA byl schválen v únoru 2010. Je zaměřen na rekonstrukci původního opuštěného průmyslového areálu „brownfieldu“. Cílem je zrekonstruovat areál do podoby nového funkčního celku pro potřeby firmy. V září 2013 došlo k úspěšnému dokončení rekonstrukce do nové podoby a areál je připraven sloužit potřebám firmy.

Dotační program

OPPI Poradenství

Projekt s názvem „Inovace výrobních a organizačních procesů Výprachtický – KOVÁRNA “ vychází z podnikatelské strategie žadatele neustále zlepšovat procesy ve společnosti tak, aby vedly k naplnění dlouhodobých cílů společnosti. Obsahem tohoto projektu je zajištění poradenských služeb směřujících ke konkrétnímu naplnění této strategie v oblasti zlepšování výrobního procesu, zvýšení kvality a efektivnosti výrobního procesu a zavedení inovovaného procesu řízení v rámci podniku. Cílem podnikatelského záměru je zvýšit produktivitu práce (prověrka kvality vybraných výrobních normativů a vytvoření normativních standardů pro vybrané technologie) a zlepšit organizaci práce svým zaměstnancům (prověření a optimalizace procesů v plánování a řízení výroby).

Dotační program

OPPI Poradenství II. etapa

PProjekt „Inovace výrobních a organizačních procesů firmy Milan Výprachtický – KOVÁRNA (II. etapa)“ vychází z podnikatelské strategie žadatele a ze závěrů dílčí analýzy společnosti zpracované v rámci I. etapy spolufinancované z první výzvy (1. pokračování) programu Poradenství (OPPI).
Obsahem tohoto projektu je zajištění poradenských služeb směřujících ke konkrétnímu naplnění této strategie v oblasti zámečnické výroby a kovoobrábění, výrobního a finančního controllingu a ekonomiky výroby (kalkulace, oceňování, bilance), a to vše jako součást zavedení komplexního inovovaného procesu řízení v rámci podniku.

Dotační program